fbpx

לייעוץ
אישי

ראיונות עומק

ראיון עומק הוא אחת משיטות המחקר האיכותניות, המיושמות בגיאוקטוגרפיה. תחום המחקר האיכותני מופקד בידי חוקרים בכירים, בעלי הבנה מעמיקה, התמחות וניסיון רב, המגיעים ממגוון רחב של דיסציפלינות: פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מנהל עסקים ושיווק, ייעוץ ארגוני וניהול

מטרת הריאיון, לחשוף עמדות, תפיסות ורגשות, מניעים וחסמים, חלקם אמוציונאליים, אשר פעמים רבות אינם מתגלים, באמצעות תשאול במסגרת מחקר כמותי. ראיון עומק מאפשר לקיים דיון מעמיק אודות העדפות וגורמי השפעה, בתהליכי קבלת החלטות, של לקוחות וצרכנים של מוצרים ושירותים שונים, חסמים ודרכים להסרתם, והוא מייצר תובנות חשובות, כבסיס לקבלת החלטות בנושאים אסטרטגיים, בחברות ובארגונים

ראיונות עומק נערכים בקרב אוכלוסיות מקצועיות, מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל וכן בקרב אוכלוסיות אשר קיים קושי לרתום אותן להשתתף בקבוצות מיקוד, כגון: הנהלה בכירה ולקוחות עסקיים המבקשים לשמור על אנונימיות, אלפיון עליון, תחומי מקצועות הרפואה השונים, וכן במצבים בהם יש צורך לראיין מתחרים כלכליים או מסחריים

 

 

איך זה עובד?

ראיונות עומק במכון גיאוקרטוגרפיה נערכים על ידי מראיינים בכירים, בתיאום עם המרואיין. על פי רוב, הראיונות נערכים פרונטאלית, אולם במקרים מסוימים, ניתן לקיים את הריאיון גם כראיון עומק טלפוני.

כל ראיון עומק נערך על פי קו מנחה מובנה, אשר מטרתו לכסות באופן מלא את מכלול הנושאים, אשר הוגדרו במסגרת המחקר, או על פי קו מנחה חצי מובנה, אשר מעניק למראיין גמישות מסוימת, בסיטואציה של שיחה "אחד על אחד", כדי לאפשר העמקה והרחבה, היכן שהדבר נחוץ, או היכן שהדבר משרת את מטרות המחקר.

גיוס המרואיינים

האיתור והגיוס לצורך ראיונות עומק וקבוצות מיקוד נעשה עפ"י "פרופיל מרואיין" מוגדר מראש. תהליך הגיוס כולל שימוש בשאלון סינון, שמטרתו לוודא את התאמתם של המרואיינים הפוטנציאליים לקריטריונים הדרושים במחקר.

יכולות הגיוס של גיאוקרטוגרפיה מספקות מענה לגיוס בעלי מקצועות שונים, מנהלים בכירים ומקבלי החלטות בארגונים, רופאים מתחומי התמחות שונים, בעלי ממון ואלפיון עליון ועוד.

מערך הגיוס נותן מענה לאוכלוסיות מרמות סוציו אקונומיות שונות, ומאזורים גיאוגרפיים שונים, וכן לאוכלוסיות ממגזרים שונים (ערבים, חרדים ועולים ממדינות שונות) בהתאם לצרכי המחקר.