fbpx

לייעוץ
אישי

שיטות נוספות

סדנאות סיעור מוחות

גיאוקרטוגרפיה מסייעת למקבלי החלטות בארגונים, באמצעות סדנאות סיעור מוחות וסדנאות תהליכיות בקרב עובדי החברות. סדנאות אלה, מתאימות למטרות שונות, וביניהם: 'פיצוח ערכים', גיבוש והטמעת חזון, עמידה על היבטים שונים בחוויית הלקוח, ממשקים פנימיים בין מחלקות בארגון, ועוד.

מבנה הסדנאות הינו ייחודי ומותאם לצרכים הספציפיים של הלקוח ולאקלים החברתי והתרבותי בארגון. ממצאי הסדנאות מנותחים ומוגשים ללקוח בדוח ובמצגת הכוללת את התובנות שעלו במהלך הסדנאות והמלצות יישומיות בהתאם למטרות הלקוח.

פאנל צרכנים איכותני לניתוח והבנת הצרכים המשתנים בשוק

במסגרת שיטה זו, מוקם פאנל של משתתפים, אשר נבחרים עפ"י קריטריונים מוגדרים.
שיטה זו תורמת ותומכת בתהליכי קבלת החלטות, בנושאים עסקיים-שיווקיים-תקשורתיים, כאשר חברי הפאנל מהווים שותפים בדיונים אסטרטגיים, ומספקים זוויות מבט נוספות.
התקשורת עם חברי הפאנל מתבצעת באמצעות מדיה חברתית ו/או באמצעות דיונים פרונטאליים משותפים.

תצפיות (Qualitative Observation)

תצפיות משמשות בעיקר לניתוח של התנהגות צרכים, אנשי-מכירות, נותני שירותים וקהלי מטרה אחרים, בנקודות המכירה או השירות.

סימולציה

לפי מתודולוגיה זו מדמים, בתנאי מעבדה, שימוש במוצר. במהלך הסימולציה יוצרים מצבים הדומים ככל הניתן למצב בשטח, ויוזמים השתתפות פעילה של המשתתפים בסימולציה. תוך כדי הסימולציה מתצפתים על הפעילות, ולבסוף מקיימים דיון בסוגיות צרכניות רלוונטיות.

שימוש במתודולוגיה כזו יכול להתאים לפיתוח ואבחון של מוצרים חדשים, הבנת אופן השימוש בהם, מה גורם להתרגשות, ובהתאם להתאים את תהליכי המכירה והדינמיקה בין המוכר ללקוח הפוטנציאלי.

מחקר אתנוגרפי

מטרתו של המחקר האתנוגרפי הינה פיצוח קודים תרבותיים, דפוסי התנהגות, אמונות ועמדות רווחות, מודעות ובלתי מודעות, בקרב קהלי המטרה.
המחקר נערך באמצעות שימוש בתצפיות המשולבות בראיונות בבתי הנחקרים או בנקודות רלוונטיות אחרות, מקומות התכנסות ועוד.