fbpx

לייעוץ
אישי

סגמנטציית לקוחות ומיפוי קהלים

סגמנטציית לקוחות ומיפוי קהלים

לחברת גיאוקרטוגרפיה מודל סגמנטציה בינלאומי, אשר הותאם באופן ייחודי לישראל ,באמצעותו החברה מספקת פתרונות של סגמנטציה יישומית לפילוח לקוחות בארץ.
מערכת הסגמנטציה מיושמת ב-27 מדינות ברחבי העולם, ומאז השקתה בישראל מייצרת ערך מוסף ותובנות חדשניות ללקוחות מענפי פעילות רבים במשק.
המערכת מבוססת על שילוב של עשרות פרמטרים שונים, וביניהם: מאפייני מגורים, מחירי נדל"ן, רמות הכנסה, רמת הוצאה, השכלה, הגדרה דתית, נטייה פוליטית, סגנון מגורים, מאפייני סגנון חיים ועוד.

קבוצות צרכניות בישראל

הצלבת כל הנתונים הסטטיסטיים הללו וניתוחם הובילו את המערכת לזיהוי של 11 קבוצות צרכניות ו- 40 טיפוסים מובהקים בישראל, בהסתמך על צירופי תכונות דמוגרפיות, סוציו-אקונומיות, פסיכוגראפיות, סגנונות חיים ומאפייני צריכה.

אפיון וניתוח ברמת הכתובת

בשונה מפילוח גיאוגרפי רגיל המתייחס לעיר/יישוב, מערכת הסגמנטציה מתייחסת לכתובת ספציפית, שכן בשכונות ואף ברחובות שונים מתגוררים טיפוסים צרכניים שונים. יתרונה הגדול של המערכת הוא ביכולתה לזהות, לאפיין ולאתר לקוחות/ צרכנים/ תושבים, תוך שימוש בכלים ייחודיים, לצורך גיבוש אסטרטגיה ממוקדת לקוח.