fbpx

לייעוץ
אישי

המחלקה לסטטיסטיקה

המחלקה לעיבודים סטטיסטיים מבצעת את ניתוח הנתונים ועיבוד הממצאים, של כל המחקרים הכמותיים, אשר נערכים בחברה (סקרי אינטרנט, סקרי שטח, סקרים טלפוניים וכו').
העיבודים נערכים בהנחייתו הישירה של החוקר הממונה על המחקר.

 

פעילות המחלקה כוללת:

 • הגדרה ובניה של משתני המחקר
 • סטטיסטיקה תיאורית, כולל ניתוח חד משתני
 • בניית מודלים מורכבים בהתאם לשיטות המחקר וביצוע ניתוח רב משתני
 • ביצוע עיבודים סטטיסטיים רלוונטיים ועיבודים משלימים
 • השוואות ומעקב אחר נתונים שוטפים
 • חישובי סטיות תקן
 • בדיקות מובהקות
 • חישובי רגרסיה
 • בדיקות לוגיות וטיוב נתונים

בהתאם לצרכי המחקר, המחלקה לסטטיסטיקה מבצעת ניתוחים שונים וביניהם:

 • CHAID
 • MDS
 • ONE WAY
 • T-TEST
 • MAX-DIF
 • CONJOINT ANALYSIS
 • העיבודים הסטטיסטיים נערכים באמצעות תוכנת SPSS.