fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

מודל ההקלות בארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה יפגע בהכנסות הרשויות בכ 10%.

לפי מודל גיאוקרטוגרפיה.(למאמר המלא) צפויה ירידה בהכנסות העיריות מארנונה ממגורים, עסקים וכן הכנסות עצמיות אחרות בשיעור של מעל 10%.מספר זה מבוסס על ירידה בהכנסות מארנונה עסקית בשיעור גס  של כ-3.75% ומירידה נוספת כתוצאה מהנחות שיינתנו בארנונה למגורים לתושבים שנפגעו מהמשבר. בנוסף צפויה פגיעה בהכנסות אחרות (אגרות, היטלים, קנסות, דמי שירות וכו’ )בסך  של כ-15% שמקורה בכך שרוב הפעילות העירונית מושבתת. לדברי נועם כהן, מנהל המחלקה הכלכלית  מודל התמיכות הממשלתיות לא תומך באופן ישיר בקיטון, שנובע מירידה בהכנסות עצמיות. ד”ר רינה דגני מוסיפה ומסבירה שתושבי הערים שיפגעו יותר יהיו דווקא הערים המבוססות יותר והעצמאיות, מכיוון שבערים אלו, התמיכות הממשלתיות מהוות חלק זניח בפעילות השוטפת. לכן, ירידה בהכנסות עצמיות תחייב ערים אלה לנקוט בצמצום של שירותים לתושב כמעט באופן מיידי.

גיא נרדי, גלובס |