fbpx

לייעוץ
אישי

כתבות

תגיות:

מחקר אפקטיביות של מסלול תעסוקה ברשות להשקעות

החטיבה הכלכלית של גאוקרטוגרפיה ערכה  מחקר מקיף עבור הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, לבחינת האפקטיביות של מסלול תעסוקה 4.17, המתמרץ העסקה של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק העבודה בישראל נמוך. המחקר מצא שהמסלול תרם ליצירה של כ-10,000 משרות חדשות, לגידול של 35% במספר המועסקים ולעליה של 50% בשכר של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

חדשות משרד הכלכלה והתעשייה, |