fbpx

לייעוץ
אישי

שיתוף ציבור

שיתוף הציבור בתהליכי תכנון והתחדשות עירוניים מכוון לסייע בתהליכי תכנון מורכבים ובהתאמת התכנון למאפיינים ולצרכי התושבים' לצד היעדים העירוניים הרחבים. שיתוף הציבור נערך על פי רוב באמצעות ראיונות, דיונים, כינוס תושבים, הצגת חלופות תכנון וכו'.

הקושי בשיתוף ציבור:
היעדר מידע עדכני לגבי הקהילה בה רוצים לפעול, מידע שלרוב אינו מתקבל ממקורות רשמיים של המדינה או של העירייה.

הדרך של גיאוקרטוגרפיה – מהירה ויעילה:
לחברה כלים, המאפשרים קבלת מידע משמעותי לפני תחילת התהליך, בהתבסס על מערכות מידע גיאוגרפית מעודכנות ומפורטות ברמה של בניין תוך התמחות במגזרים מיוחדים: ערבי, חרדי, יוצאי מדינות חבר העמים וגם מאיון עליון.

מה אנו מציעים?

 • חוות דעת כלכלית-חברתית
 • סקר עמדות בעלי עניין בתהליכי תכנון
 • זיהוי ואפיון קהילות
 • ליווי בתהליכים סטאטוטוריים

התהליך:

 • ניתוח מקדים – מאפייני הקהילה, מידע דמוגרפי-כלכלי-חברתי, הקיים במערכות המידע של גיאוקרטוגרפיה.
 • מיפוי מקדים -של טיפוסי האוכלוסייה לפי סגמנטציה בינלאומית, המזהה 40 טיפוסי אוכלוסייה בישראל.
 • סקר מקדים – לזיהוי צרכים, מגמות, מנהיגים, כיסי התנגדויות, הלכי רוח וכו'.
 • שיתוף ציבור – על בסיס הממצאים המקדימים: ראיונות, קבוצות מיקוד, סיעורי מוחות, מפגשי קהילה.
 • הגדרת קריטריונים ובחינתם לצורך מדידת הצלחה של התהליך ושיקופו לציבור.

התפוקות:

 • הבנה מהירה לחיבור הקשר בין תושבים לבין תכנון פיזי.
 • סיוע בתכנון מיטבי עבור קהל היעד בהתאם לצרכים חזויים.
 • קיצור משך התהליך ע"י זיהוי חסמים.

 

עוד על המחלקה לתכנון אורבני