fbpx

לייעוץ
אישי

מגזרים

החשיבות ביצירת פניה שיווקית ממוקדת ומותאמת לכל מגזר, נובעת מפערים מהותיים בדפוסי הצריכה בכל מגזר, ההעדפות וצריכת תרבות פנאי, בין המגזרים השונים. מסרים אשר ייקלטו ויופנמו בקרב האוכלוסייה הכללית, לא בהכרח יצליחו במגזרים, ושפת הפניה, בהתאמה לכל מגזר (רוסית / ערבית / חרדית), הופכת את המסרים השיווקיים לאמינים יותר, ואת הפנמתם אפקטיבית יותר.
גיאוקרטוגרפיה עוסקת בפעילות מחקרית בתחומיים שיווקיים / חברתיים / כלכליים, בקרב אוכלוסיות המגזרים בישראל (ערבים, חרדים, עולים ממדינות חבר העמים, דתיים, בני נוער ועוד), והיא אחד הגופים הראשונים אשר החלו לבצע מחקרי שוק ממוקדים בקרב אוכלוסיות מגזרים.
המחקרים תומכים בקבלת החלטות במגוון רב של תחומים וענפי שוק: בנקאות, תקשורת, אופנה, מזון ומשקאות, קוסמטיקה, נושאים חברתיים, קהילתיים, פוליטיים ועוד.
רמת הידע והמידע שנצטבר בגיאוקרטוגרפיה במהלך השנים, מאפשרת לבצע ניתוחים מעמיקים של תופעות שיווקיות וחברתיות, ולעקוב אחר שינויים בהתנהגות הצרכנים לאורך זמן, והם מהווים נדבך משלים למחקר.

 

התמחויות החברה:

  • תכנון דגימה מדויק, עם יכולת מיקוד גיאוגרפי-שיווקי, בהתאמה למאפיינים השונים של כל מגזר
  • סגמנטציה של פלחים שונים באוכלוסייה: דמוגרפיה, נתונים סוציו-אקונומיים, והרגלי קנייה.
  • אומדן כוח הקנייה, וחישובי פוטנציאל שוק הצפוי למוצרים ושירותים, הקמת סניפים של רשתות, פרויקטים נדל”ניים, בכל מגזר.

המחקרים מבוצעים בכל שיטות המחקר הקיימות בחברה, בהתאמה לכל מגזר.